Saku Tuominen

Saku Tuominen

Author works as information security and privacy specialist at Mint Security. He brings two decades of professional experience to the table.

 Osana ISO/IEC 27001 -sertifiointiprosessia organisaatioiden on suoritettava säännöllisiä sisäisiä auditointeja vaatimustenmukaisuuden varmistamiseksi ja parannuskohteiden tunnistamiseksi. Yksi yleinen ratkaistava asia on, suoritetaanko nämä auditoinnit omin voimin vai käytetäänkö siihen jotain ulkopuolista tahoa.

Vertailu

Tehokkaan tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän (ISMS) käyttöönotto on ratkaisevan tärkeää monille organisaatioille nykypäivän digitaalisessa toimintaympäristössä. ISO/IEC 27001, kansainvälisesti tunnustettu tietoturvastandardi, tarjoaa puitteet arkaluonteisten tietojen hallintaan ja suojaamiseen. 

Tässä blogikirjoituksessa tutkitaan sisäisen auditoinnin toteuttamisen kahden eri lähestymistavan etuja ja haittoja, mikä auttaa tekemään faktoihin perustuvan päätöksen asiasta.

Sisäisen asiantuntemuksen hyödyntäminen

Osaamista organisaation ulkopuolelta

Suuntaviivoja päätöksenteon tueksi

Päätös siitä, suoritetaanko ISO/IEC 27001 -standardin mukaiset sisäiset auditoinnit organisaation omia resursseja käyttämällä vai käytetäänkö ulkoista yritystä, edellyttää kumpaankin lähestymistapaan liittyvien etujen ja haittojen huolellista vertailua ja harkintaa. Itse tehtynä auditoinnit hyödyntävät sisäistä asiantuntemusta ja kustannustehokkuutta sekä edistävät jatkuvaa parantamista. Ulkoisen tahon suorittamana sisäiset auditoinnit tarjoavat objektiivisuutta, erikoisosaamista ja vertailuanalyysiä. Viime kädessä valinta riippuu kunkin organisaation erityistarpeista ja käytettävissä olevista resursseista.

Suuremmille organisaatioille, joilla on enemmän resursseja käytössään ja tyypillisesti myös enemmän auditoitavaa, molempien lähestymistapojen yhdistelmä saattaa olla hyödyllinen. Näin voidaan hyödyntää esimerkiksi sisäistä auditointia säännöllisissä auditoinneissa ja palkata ulkoisia auditoijia tarvittaessa avuksi, jotta saadaan mukaan riippumatonta näkökulmaa ja erikoisosaamista.

Valitusta lähestymistavasta riippumatta ISO/IEC 27001 -standardin liittyvien sisäisten auditointien tehokkuuden varmistamiseen liittyy muutamia keskeisiä näkökohtia:

  • Pätevyys ja koulutus: Olipa kyse sisäisten auditointien suorittamisesta tai ulkoisten auditoijien johtamisesta, on erittäin tärkeää, että on olemassa hyvin koulutettu henkilöstö, joka ymmärtää perusteellisesti ISO/IEC 27001:n vaatimukset ja auditointiprosessit. Näin varmistetaan, että auditoinnit suoritetaan tarkasti ja johdonmukaisesti.
  • Riippumattomuus ja objektiivisuus: Jos sisäisiä auditointeja suoritetaan, on olennaisen tärkeää varmistaa suorittavien henkilöiden tai tiimin riippumattomuus ja objektiivisuus. Tämä voidaan saavuttaa asianmukaisilla raportointisuhteilla, tehtäviä eriyttämällä ja luomalla vahva sisäisen auditoinnin viitekehys.
  • Säännöllinen tarkastelu ja parantaminen: Sisäisen auditoinnin prosesseja tulisi tarkistaa ja parantaa jatkuvasti. Tähän sisältyy sisäisen auditoinnin tehokkuuden säännöllinen arviointi, havaittujen puutteiden korjaaminen ja ulkoisesti toteutetuista auditoinneista saatujen kokemusten tai toimialan parhaiden käytäntöjen huomiointi.
  • ISO/IEC 27001:n vaatimusten noudattaminen: Valitusta lähestymistavasta riippumatta on varmistettava, että sisäinen tai ulkoinen auditointiprosessi vastaa standardin vaatimuksia. Tähän sisältyy mm. auditointikriteerien määrittäminen, riskinarviointien suorittaminen sekä auditointihavaintojen ja korjaavien toimenpiteiden dokumentointi.

Johtopäätös

Viime kädessä päätös ISO/IEC 27001 -standardin mukaisten sisäisten auditointien suorittamisesta omin voimin ja resurssein tai ulkoisen yrityksen palkkaamisesta suorittamiseen riippuu sellaisista tekijöistä kuten organisaation koosta, budjetista, sisäisestä asiantuntemuksesta ja riippumattomien arvioiden tarpeesta. Tässä blogikirjoituksessa esitettyjen etujen ja haittojen huolellinen harkinta ja vertailu auttaa tekemään faktatietoon perustuvan valinnan, joka sopii parhaiten juuri teidän tilanteenne ja yrityksenne ainutlaatuisiin olosuhteisiin.

Riippumatta siitä, mikä lähestymistapa valitaan, tavoitteena tulisi olla vankan tietoturvan hallintajärjestelmän ylläpitäminen, jolla suojataan arkaluontoisia tietoja, pienennetään riskejä ja osoitetaan sitoutumista tieto-omaisuuden turvaamiseen.

Saku Tuominen

Saku Tuominen

Author works as information security and privacy specialist at Mint Security. He brings two decades of professional experience to the table.

ota yhteyttä

Pyydä rohkeasti lisätietoa. Vastaamme todennäköisesti nopeammin kuin osasit kuvitella.